Directory Kasaragod Directory Mangalore Directory bangalore Directory Gulf

Directory Bangalore

1. Mohith D Rao Katwat
Karama, Dubai
Phone: 050-9028498
E-mail: mohith.rao@gmail.com 

3. Upendra Rao Lad
Horlanz, Dubai
Phone: 050-8170903

5. Ashik Rao Saptekar
Al Nahda, Sharjah
Phone: 050-2942150

7. Uttam Raj Jadav
Quasis, Dubai
Phone: 050-7418896

9. Raja Anand Chandraman
Burdubai, Dubai
Phone: 050-5854160

11. Raguram Rao Saptekar
Musaffa, Abudhabi
Phone:

13. Yeshavanth Rao Chandraman
Ajman
Phone:

15. Suresh Rao Pawar
Alwada, Sharjah
Phone: 050-6840365

17. Lakshmikanth Rao Jadhav
Karama, Dubai
Phone: 050-4209028

19. Udaya Rao katwat
Alain, Dubai
Phone: 055-9303311

21. Gautam jagtap,
Belgaum, India/Al-Khor,
Qatar
E-mail: jagtapgautam@gmail.com

23. Prasad Bahuman
Near Bhagavathi Temple, Pilikunje, Kasaragod
Kasaragod MSc (PhD) Oulu,
Finland
E-mail: kprao1110@gmail.com

2. Jathin B Rao Jadhav
Oud Metha, Dubai
Phone: 050-3982668/04-4090628
E-mail: jathinrao@gmail.com 

4. Harish Rao Chandraman
Al Nahda, Sharjah
Phone: 050-7276907

6. Upendra Bekal Pawar
Rolla, Sharjah
Phone: 050-871090

8. Kiran Chandra Bekal Pawar
Al Nahda, Sharjah
Phone: 050-6589337

10. Ramesh Bekal Pawar
Musaffa, Abudhabi
Phone: 050-2380391

12. Ramakanth Rao Chandraman
Musaffa, Abudhabi
Phone:

14. Mahesh Bekal Pawar
Jafliya, Dubai
Phone: 050-9166288

16. Chandrakanth Bahuman
MIC Sharjah
Phone: 050-7869071

18. Pranesh Rao More Kalyanpur
Ajman
Phone: 050-6319743

20. Sudheendra Moodbidri Jadhava
B.E(Mechanical): Maryam bldg., bldg. no. 7,flat 202, OPC area, bur dubai, Dubai,
U.A.E: 
E-mail: sudhir_lt@yahoo.co.in

22. Shridhara : Pawar
27 Edols Street Ballan Vic 3342 MBBS,DCH,FRACGP. Asustralia
E-mail: sbekal@bigpond.net.au

24. KAS Janardhana.B.E.
U.S.A
E-mail: kjanardhana@gmail.com

Back Home